Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 08 lipiec 2013 21:14

Zasady wypożyczania sprzętu medycznego

Na podstawie § 3 ust. 2 pkt. 5 Regulaminu organizacyjnego Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim, zarządza się, co następuje.

§ 1. Wprowadza się zasady wypożyczania osobom trzecim sprzętu medycznego, zwanego dalej sprzętem, będącego własnością Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim.

§ 2. 1. Wypożyczaniu za kaucją podlega sprzęt wymieniony w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Załącznik, o którym mowa w ust. 1 zawiera także wysokość kaucji, o której mowa w ust. 1.

§ 3. Wypożyczenie sprzętu może odbywać się tylko po podpisaniu umowy wypożyczenia przez osobę wypożyczającą i Dyrektora Hospicjum.

§ 4. Wydania sprzętu osobie wypożyczającej może nastąpić tylko po spełnieniu warunku zawartego w § 3 i wpłaceniu kaucji, o której mowa w § 2.

§ 5. 1. Wpłata kaucji następuje w kasie Hospicjum.

2. Kasjer dokonuje adnotacji o uiszczeniu kaucji i jej wysokości na trzech egzemplarzach umowy, o której mowa w § 3, z których jeden jest własnością osoby wypożyczającej, jeden włączany jest do dokumentacji wypożyczeń sprzętu, a trzeci przekazywany jest do księgowości Hospicjum.

§ 6. 1. Za wypożyczanie sprzętu odpowiada Pielęgniarka oddziałowa.
2. Pielęgniarka oddziałowa prowadzi dokumentację dotyczącą wypożyczanego sprzętu, na którą składają się:

1) rejestr wypożyczeń sprzętu medycznego Hospicjum Św. Kamila,
2) segregator zawierający umowy, o których mowa w § 3;
3) w czasie dłuższej nieobecności w pracy Pielęgniarki oddziałowej, za wypożyczanie sprzętu odpowiadać będzie osoba przez nią wskazana i zaakceptowana przez Dyrektora lub osoba wskazana bezpośrednio przez Dyrektora Hospicjum.

§7. Główny księgowy Hospicjum wygeneruje konto, na którym przechowywane będą środki finansowe pochodzące z kaucji.

§ 8. Główny księgowy Hospicjum odpowiada za nadzór nad realizacją zapisów niniejszego zarządzenia.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2010 roku.

Załącznik:

Sprzęt Hospicjum Św. Kamila, który może podlegać wypożyczeniu osobom trzecim oraz wysokość kaucji, jaka obowiązuje wypożyczającego:

L. p.

Nazwa sprzętu medycznego

Wysokość kaucji (w zł)

1.

Koncentrator tlenu

200

2.

Łóżko

150

3.

Materac przeciwodleżynowy

50

4.

Wózek inwalidzki

100

5.

WC-krzesło

50