Wykluczeni być nie chcemy. Rozwoju i wsparcia potrzebujemy.
Cel projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodych ludzi w żałobie po śmierci rodzica

 

Tytuł projektu:
„Wykluczeni być nie chcemy! Rozwoju i wsparcia potrzebujemy!”
Wartość dotacji: 100.000 złotych
Cel projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodych osób, które znajdują się w żałobie po śmierci rodzica. Realizacja działań
profilaktycznych adresowanych do młodzieży, stworzenie odpowiednich warunków dla kształtowania aktywnych postaw młodych ludzi oraz
upowszechnianie wolontariatu.
Grupa docelowa: Podopieczni świetlicy „Jaskółka” oraz młodzieżowi wolontariusze.
Zadania realizowane w ramach projektu: zajęcia psychologiczne, zajęcia wspomagające rozwój różnych umiejętności i talentów, między innymi
warsztaty kulinarne i artystyczne, zajęcia związane z profilaktyką uzależnień, festyny, wycieczki, obóz socjoterapeutyczny, szkolenie
wolontariuszy.
Efekty projektu: Wzmocnienie działań profilaktycznych wśród młodzieży, stworzenie warunków dla kształtowania aktywnych postaw młodzieży,
upowszechnienie wolontariatu wzmacniającego postawy prospołeczne, aktywność i solidarność obywatelską wśród młodych ludzi.
Dofinansowanie: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej