Aukcja Medalu “Dar Serca”

REGULAMIN

AKCJI  WSPARCIA  HOSPICJUM  ŚW. KAMILA

OPARTEJ

O DZIAŁANIE FILANTROPIJNE PIERWSZEGO WOJEWODY LUBUSKIEGO,

PROFESORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO,

JANA MAJCHROWSKIEGO

 

 1. Pan prof. Jan Majchrowski przekazał złoty medal „DAR SERCA” (wraz certyfikatem autentyczności), jaki otrzymał w 2000 roku od władz Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila za wspieranie działalności tejże placówki, z przeznaczeniem na pomnożenie finansowych zasobów hospicyjnych w trudnym czasie zmagania się z wielorakimi skutkami choroby SARS-CoV-2, które maja przełożenie na kondycję finansową Hospicjum.
 2. Akcja wsparcia Hospicjum Św. Kamila odbywa się w formie aukcji.
 3. Uczestnikiem aukcji może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zwane dalej Uczestnikami. Aprobacja regulaminu odbywa się poprzez dokonanie czynności zapisanej w p. 4.
 4. Zgłoszenie akcesu do udziału w akcji, uprawniającego do udziału w aukcji medalu „DAR SERCA”, odbywa się w formie wykupienia cegiełki o wartości 200 zł, poprzez wpłacenie tejże kwoty na konto nr 49 1020 1967 0000 8602 0002 8290 Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila. W tytule przelewu należy napisać: Medal „Dar Serca” oraz swoje dowolne pięcioliterowe hasło, składające się z liter i cyfr, które wraz z wpłaconą kwotą zostanie umieszczone na stronie internetowej hospicjum-gorzow.pl i służyć będzie osobie wpłacającej do jej identyfikacji zamiast danych osobowych.
 5. Kolejne postąpienia Uczestnik dokonuje, dzwoniąc w dni powszednie w godzinach 8.30 – 14.30 pod nr 787 956 313 i podając telefonicznie swoje imię i nazwisko oraz  kwotę postąpienia wraz ze swoim hasłem.
 6. Aktualizacja danych będzie dokonywana codziennie w dni powszednie na wymienionej w p. 4 stronie internetowej o godz. 14.30 i sprowadzać się będzie do podania najwyższej oferowanej przez jednego z Uczestników kwoty.
 7. Właścicielem medalu zostanie osoba, która zadeklaruje najwyższą kwotę wpłaty.
 8. Wszyscy uczestnicy aukcji otrzymają pamiątkowy imienny certyfikat z wkomponowanym wzorem medalu  „DAR SERCA.”
 9. Czas trwania aukcji – do 31 maja 2021 roku.
 10. Akcja promowana będzie przez prof. Jana Majchrowskiego.
 11. Patronat medialny – Radio Zachód i Radio Gorzów.