Deklaracja dostępności

Logotyp Hospicjum św. Kamila

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Deklaracja dostępności STOWARZYSZENIA HOSPICJUM ŚW. KAMILA W GORZOWIE WLKP.

STOWARZYSZENIE HOSPICJUM ŚW. KAMILA W GORZOWIE WLKP. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Hospicjum św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim.

Data publikacji strony internetowej: 2014-09-11
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Materiały opublikowane na stronie https://hospicjum-gorzow.pl przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej mogą nie być w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 22.02.2022 r.
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 22.02.2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Kobyłka

E-mail: hospicjumkamila@wp.pl

Telefon: + 48 787 956 313

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • Zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: STOWARZYSZENIE HOSPICJUM ŚW. KAMILA W GORZOWIE WLKP.

Adres: ul. Stilonowa 21, 66-400 Gorzów Wielkopolski

E-mail: hospicjumkamila@wp.pl

Telefon: 95 30 70 387

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek, w którym mieści się STOWARZYSZENIE HOSPICJUM ŚW. KAMILA W GORZOWIE WLKP. ul. Stilonowa 21 przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

 • z przodu oraz z tyłu budynku są do dyspozycji podjazdy umożliwiające wjazd osobom niepełnosprawnym,
 • z przodu budynku wydzielone są miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych-miejsca posiadają niezbędne oznakowanie,
 • dostępne są toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • drzwi do pomieszczeń dostosowane są do wjazdu dla interesantów na wózku inwalidzkim,
 • w budynku znajduje się winda osobowa przystosowana do przewozu osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia.

 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych,
 • dostępne są przełączniki rozmiaru tekstu,
 • dostępne są przełączniki skalowania treści,
 • dostępny jest przełącznik kontrastu tekstu,
 • dostępna jest lupa tekstowa,
 • dostępna jest czcionka dla dysleksji,
 • dostępne jest również wizualne wrażenia: ciemny kontrast, wysoki kontrast, monochromia, wysokie nasycenie,
 • dostępna jest również łatwa orientacja: ukryj obraz, wycisz dźwięk, wirtualna klawiatura, klawisze nawigacyjne, maska do czytania.

Tryby ułatwień dostępu.

 • tryb awaryjny padaczki,
 • tryb dla osób niedowidzących,
 • tryb niepełnosprawności poznawczej,
 • tryb przyjazny dla ADHD,
 • tryb ślepoty.