Dział Pobytu Dziennego

Dział Pobytu Dziennego

Został utworzony z myślą o osobach chorych na chorobę nowotworową we wcześniejszej jej fazie, potrzebujących aktywności i wsparcia innych osób.
Ze względu na zapotrzebowanie, dział objął opieką również osoby z innymi chorobami oraz osoby starsze i osamotnione. Obecnie pomoc skierowana jest przede wszystkim do osób dotkniętych chorobą Alzheimera.  

Hospicjum Św. Kamila prowadzi nabór osób starszych i potrzebujących opieki do Działu Pobytu Dziennego, gdzie zapewnia swoim pensjonariuszom fachową opiekę
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.30. 

Opieka i pobyt w Dziale Pobytu Dziennego są odpłatne.

Bliższych informacji dotyczących wolnych miejsc na Pobycie Dziennym oraz możliwości przyjęcia można uzyskać pod podanymi niżej numerami telefonu lub osobiście w placówce.

Kierownik Działu Pobytu Dziennego – Katarzyna Woltman
Kontakt: tel. 95 30 70 197 lub 787 954 962

Informacje o aktywności

Aktywności podejmowane w Dziale Pobytu Dziennego

W ramach działalności Działu Pobytu Dziennego zapewniamy:

– opiekę w godzinach od 7:00 do 15:30,

– 3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek),

– terapię zajęciową,

– uczestnictwo w nabożeństwach religijnych i modlitwach,

– uczestnictwo w imprezach okolicznościowych (m. in. imieniny, święta),

– uczestnictwo w koncertach zaproszonych gości,

– angażowanie w działalność hospicyjną (m. in. Biesiada Pokoleń, Pola Nadziei)

– wycieczki i wyjścia kulturalne – w miarę możliwości

Terapia zajęciowa obejmuje wiele form:

– sztuki plastyczne: malowanie, rysowanie, wyklejanie,

– muzykoterapia: wspólne śpiewy, słuchanie muzyki,

– ćwiczenia umysłowe,

– gry towarzyskie, psychozabawy,

– ćwiczenia ruchowe: gimnastyka, tańce,

– prace w ogrodzie,

– czytanie książek, gazet,

– oglądanie telewizji,

– zajęcia kulinarne, gospodarcze, porządkowe.

Regulamin Działu Pobytu Dziennego

REGULAMIN
Działu Pobytu Dziennego (DPD)
przy Hospicjum św. Kamila w Gorzowie Wlkp.
§ 1.
Dział Pobytu Dziennego ( DPD) świadczy usługi na rzecz osób niepełnosprawnych,starszych, samotnych oraz dotkniętych otępieniem starczym, a w szczególności chorobą Alzheimera zwanych dalej Podopiecznymi.
§ 2.Pobyt i terapia odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.30.
§ 3.Podstawą przyjęcia do DPD jest wypełnienie Zgłoszenia do Działu Pobytu Dziennego
oraz podpisanie umowy ze Stowarzyszeniem Hospicjum Św. Kamila.
§ 4.Opieka i pobyt w DPD jest odpłatna.
§ 5.Przed przyjęciem do DPD, osoba ubiegająca się o przyjęcie lub jej opiekun, zostaje
poinformowana o zasadach pobytu i organizacji funkcjonowania placówki.
§ 6. Podopieczny musi dbać o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą.
§ 7.Podopieczny musi być samodzielny w zakresie podstawowych czynności higienicznych i
żywieniowych.
§ 8.Podopieczni lub ich opiekunowie są zobowiązani do informowania personelu DPD o
lekach, które aktualnie zażywają.
§ 9.W przypadku widocznego pogorszenia stanu zdrowia osoby korzystającej z opieki w
DPD, osoba ta lub prawny jej opiekun jest zobowiązana do jak najszybszej konsultacji z
lekarzem prowadzącym i poinformowania kierownika DPD o aktualnej sytuacji zdrowotnej.
W przypadku, gdy pogorszenie stanu zdrowia nastąpi w trakcie pobytu w DPD, personel ma
obowiązek powiadomić opiekuna o potrzebie zaopiekowania się przez niego tą osobą.
§ 10.Podopiecznemu DPD zapewnia się:
1)świadczenie usług opiekuńczych poprzez możliwość pobytu w pomieszczeniach DPD
w godzinach od 7.00 do 15.30 od poniedziałku do piątku;
2)zapewnienie trzech posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek);
3)umożliwienie korzystania z wyposażenia (urządzeń) służących do utrzymania higieny
osobistej oraz sprzętu RTV;
4)organizowanie zajęć w ramach terapii zajęciowej;
5)włączanie Podopiecznych do czynnego uczestnictwa w życiu placówki;
6)zaspakajanie potrzeb towarzyskich, kulturalnych i duchowych poprzez organizowanie
życia kulturalnego, uroczystości rodzinnych, świąt oraz zapewnienie możliwości
uczestnictwa we Mszy św.,
7)innych w miarę możliwości.
§ 11. Umowa ze Stowarzyszeniem Hospicjum Św. Kamila stanowi Załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
§ 12.Zgłoszenie do Działu Pobytu Dziennego
stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu.
§ 13.Zgoda na wykorzystanie wizerunku
stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
§ 14.Zgoda na wykorzystanie wizerunku (dla opiekunów prawnych wyrażających zgodę w
imieniu podopiecznego – uczestnika zajęć w Dziale Pobytu Dziennego Hospicjum Św.
Kamila w Gorzowie Wlkp.) stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
§ 15.Cennik opłat za Dział Pobytu Dziennego
stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.
 
Załączniki do wglądu osobistego w DPD, ul. Stilonowa 21.
 

Ośrodek jest miejscem w  którym nawiązywane są przyjaźnie, panuje prawdziwie rodzinna atmosfera, która sprzyja pokonywaniu trudów związanych z uciążliwością terapii i pomaga w zmaganiu się z objawami choroby.

W czasie pobytu nasi pacjenci mają zapewnioną opiekę pielęgniarską oraz możliwość korzystania z porad psychologa. Chorzy otoczeni są opieką duszpasterską.

Aktywizacja

życia w ramach terapii zajęciowej

motto działu

Pomoc

w organizacji i aktywizacji życia

motto działu

Przekaż swoje 1,5% podatku

Decydując się na przekazanie 1,5% naszej organizacji pomagasz osobom chorym przebywającym w Hospicjum Stacjonarnym, Hospicjum Domowym, Hospicjum Domowym dla Dzieci oraz Dziale Pobytu Dziennego.
KRS: 0000026814

  albo zadzwoń  95 30 70 387