Wypożyczalnia sprzętu

Wypożyczalnia sprzętu

Wypożyczalnia sprzętu – tel. 787 956 370

Czynna w godz. 7:30 – 14:40  (pn. – pt.)

Wypożyczenie sprzętu dla pacjentów Hospicjum Domowego jest bezpłatne a dla innych osób wypożyczenie sprzętu odbywa się po wpłaceniu odpowiedniej kaucji, wg. poniższych zasad.

Regulamin i cennik

Wypożyczalnia sprzętu dla pacjentów hospicyjnych

ZARZĄDZENIE NR 16/2022 DYREKTORA HOSPICJUM ŚW. KAMILA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

 z dnia 11 sierpnia 2022

w sprawie zasad prowadzenia w Hospicjum wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego

Na podstawie § 3 ust. 2 pkt. 5 Regulaminu organizacyjnego Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim, zarządza się, co następuje.

1. Wprowadza się zasady wypożyczania pacjentom objętym opieką Hospicjum sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, zwanego dalej sprzętem, będącego własnością Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim.

2. 1. Wypożyczaniu podlega sprzęt wymieniony w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Wypożyczenie sprzętu może odbywać się tylko po podpisaniu umowy wypożyczenia przez osobę wypożyczającą i Dyrektora Hospicjum lub osobę wskazaną bezpośrednio przez Dyrektora Hospicjum.

4. Wydania sprzętu osobie wypożyczającej może nastąpić tylko po spełnieniu warunku zawartego w § 3

5. 1. Za wypożyczanie sprzętu odpowiada Koordynator Hospicjum Domowego we współpracy z pracownikiem właściwym do wypożyczenia sprzętu.

  1. Pracownik właściwy do wypożyczenia sprzętu prowadzi dokumentację dotyczącą wypożyczanego sprzętu, na którą składają się:

1) rejestr wypożyczeń sprzętu medycznego Hospicjum Św. Kamila;

2) segregator zawierający umowy, o których mowa w § 3;

3) w czasie dłuższej nieobecności w pracy Koordynatora Hospicjum Domowego, za wypożyczanie sprzętu odpowiadać będzie osoba przez nią wskazana i zaakceptowana przez Dyrektora lub osoba wskazana bezpośrednio przez Dyrektora Hospicjum.

6. Nadzór nad realizacją zapisów niniejszego zarządzenia sprawuje Główny księgowy Hospicjum.

7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2022

Sprzęt Hospicjum Św. Kamila, który może podlegać wypożyczeniu pacjentom objętym opieką hospicyjną.

 

L. p.

 

Nazwa sprzętu medycznego

1.

 Koncentrator tlenu, Ssak, inhalator

2.

 Łóżko wraz z materacem przeciwodleżynowym

3.

 Wózek inwalidzki, balkonik, chodzik, kule

4.

 WC – krzesło, taboret pod prysznic, krzesło do wanny

Wypożyczalnia sprzętu dla innych osób

ZARZĄDZENIE NR 15/2022 DYREKTORA HOSPICJUM ŚW. KAMILA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 11 sierpnia 2022

w sprawie zasad prowadzenia w Hospicjum wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla osób nie objętych opieką hospicyjną

 

Na podstawie §7 ust. 2 pkt 5 Regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim, zarządza się, co następuje. 

1. Wprowadza się zasady prowadzenia w Hospicjum Św. Kamila, zwanego dalej Hospicjum, wypożyczalni sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego dla osób nie objętych opieką hospicyjną.

2. 1. Wypożyczaniu podlega sprzęt wymieniony w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  1. Załącznik Nr 1 zawiera także wysokość kaucji za wypożyczenie sprzętu.

3. 1. Osobą odpowiedzialną za wypożyczanie sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, zwanego dalej sprzętem, właściwe jego oznakowanie a także za właściwy stan pomieszczenia magazynowego, służącego do przechowywania sprzętu, jest pracownik właściwy do spraw wypożyczania sprzętu.

4. Wypożyczenie sprzętu może odbywać się tylko po podpisaniu umowy, której wzór zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia, oraz po wypełnieniu części A formularza, stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. 1. Po podpisaniu umowy użyczenia, o której jest mowa w §4, biorący w użyczenie dokonuje wpłaty kaucji w kasie Hospicjum.

  1. Kasjer wydaje biorącemu w użyczenie kwit KP, na którym umieszcza numer umowy, nazwę wypożyczonego sprzętu, nr inwentarzowy/nr seryjny

6. 1. Wydania sprzętu biorącemu w użyczenie dokonuje pracownik, o którym mowa w §3 ust. 1, po okazaniu mu przez biorącego kwitu KP.

  1. Biorący potwierdza odbiór sprzętu własnoręcznym podpisem w części A formularza, o której jest mowa w §4.

7. Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie wypożyczalni prowadzi rejestr wypożyczeń sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego Hospicjum Św. Kamila. Rejestr zawiera:

            1) imię i nazwisko biorącego w użyczenie;

            2) nazwę sprzętu;

            3) nr inwentarzowy/nr seryjny;

            4) nr umowy;

            5) wysokość kaucji.

8. Środki pochodzące z kaucji przechowywane są na koncie księgowym: kaucje.

9. 1. Zwrot wypożyczonego sprzętu dokonywany jest w miejscu jego wypożyczenia.

  1. Pracownik odpowiedzialny za wypożyczalnię dokonuje oceny stanu technicznego zwracanego sprzętu i wypełnia część B formularza, a wypełniony formularz przekazuje kasjerowi, o którym mowa w §5 ust. 2.
  2. W przypadku, gdy sprzęt oddawany jest w stanie technicznym dobrym, kasjer dokonuje zwrotu kaucji biorącemu w użyczenie i wystawia dokument KW.
  3. W przypadku, gdy oddawany sprzęt jest w złym stanie technicznym, biorący w użyczenie podpisuje w części B formularza oświadczenie o zgodności zawartych w nim zapisów z wykazem usterek, wpisanych tu przez pracownika.
  4. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, kaucja biorącemu w użyczenie nie jest wypłacana.

10. Pracownik odpowiedzialny za wypożyczalnię przekazuje do naprawy uszkodzony sprzęt, o którym mowa w §9 ust. 4.

11. Pracownik Działu Księgowości dokonuje, na podstawie faktury za naprawę uszkodzonego sprzętu, oceny wysokości kosztów naprawy i w przypadku, gdy środki z kaucji okażą się niewystarczające do pokrycia szkody, inicjuje środki prawne służące do odzyskania poniesionych nakładów.

12. W przypadku przekroczenia przez biorącego w użyczenie terminu obowiązywania umowy, pracownik odpowiedzialny za wypożyczalnię podejmuje kroki w celu doprowadzenia – w zależności od okoliczności faktycznych – do zwrotu sprzętu lub przedłużenia umowy.

13. Główny Księgowy Hospicjum odpowiada za nadzór nad realizacją zapisów niniejszego zarządzenia.

14. Traci moc Zarządzenie Nr 11/2019 Dyrektora Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zasad prowadzenia w Hospicjum wypożyczalni sprzętu medycznego.

 15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Marek Lewandowski – Dyrektor Hospicjum Św. Kamila

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2022 Dyrektora Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim

Sprzęt Hospicjum Św. Kamila, który może być wypożyczany osobom biorącym w użyczenie oraz wysokość odpowiadającej mu kaucji.

L. p.

Nazwa sprzętu medycznego

Wysokość kaucji (w zł)

1.

Koncentrator tlenu

400

2.

Łóżko

300

3.

Ssak

200

2.

Wózek inwalidzki, chodzik

150

3.

Balkonik

100

4.

Laska, kule

50

5.

Krzesło WC, taboret pod prysznic, krzesło do wanny

30

 

Przekaż swoje 1,5% podatku

Decydując się na przekazanie 1,5% naszej organizacji pomagasz osobom chorym przebywającym w Hospicjum Stacjonarnym, Hospicjum Domowym, Hospicjum Domowym dla Dzieci oraz Dziale Pobytu Dziennego.
KRS: 0000026814

  albo zadzwoń  95 30 70 387