Hospicjum Domowe dla Dzieci "Oskara i Róży"

Świadczenia udzielane są nieodpłatnie, przez całą dobę, 365 dni w roku. Hospicjum Domowe dla Dzieci współpracuje z poradnią lekarza rodzinnego. Personel (lekarz, pielęgniarki, psycholog, kapelan) dojeżdża transportem hospicyjnym do domu pacjenta.

Koordynator Hospicjum Domowego dla Dzieci – Magdalena Szymkowiak
Kontakt: tel. 95 30 70 204 lub 788 177 391

Informacja o przyjęciu

Zasady przyjęcia do Hospicjum Domowego dla dzieci

ZASADY OBJĘCIA CHOREGO DZIECKA OPIEKĄ MEDYCZNĄ
PRZEZ HOSPICJUM ŚW. KAMILA W RAMACH
HOSPICJUM DOMOWEGO DLA DZIECI

A. ZASADY OGÓLNE

I. Celem opieki paliatywnej i hospicyjnej dla dzieci jest poprawa jakości życia chorych, a także poprawa jakości życia ich rodzin, rozumiana jako pomoc w sprawowaniu opieki medycznej i pielęgnacyjnej, a także pomoc psychologiczna.

II. Zasady pomocne w osiąganiu celu opieki paliatywnej i hospicyjnej:

1. Służenie najlepszym interesom chorego dziecka.
2. Szacunek dla życia, godności i autonomii człowieka.
3. Akceptacja nieuchronności śmierci jako naturalnego zakończenia nieuleczalnej choroby.
4. Niestosowanie uporczywej terapii w celu przedłużenia życia.
5. Niestosowanie eutanazji w celu skrócenia życia.

III. Zadania opieki paliatywnej:

1. Leczenie dotkliwych objawów choroby.
2. Wsparcie psychologiczne, socjalne, duchowe.
3. Pomoc terminalna.
4. Działanie zespołowe.

IV. Warunki konieczne do prowadzenia opieki paliatywnej w domu:

1. Choroba jest nieuleczalna.
2. Leczenie specjalistyczne mające na celu wyleczenie choroby zostało zakończone.
3. Rodzina dziecka chce, aby było ono w domu.

B. WARUNKI SPRAWOWANIA OPIEKI PALIATYWNEJ PRZEZ HOSPICYJNY ZESPÓŁ MEDYCZNY

1. Zespół domowej opieki paliatywnej zapewnia całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską.

2. Osoba zgłaszająca chorego (opiekun prawny) do hospicjum przedstawia:

1) skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu lub od lekarza ze szpitala,
2) karty informacyjne,
3) dowód ubezpieczania chorego.

3. Decyzję o przyjęciu podejmuje lekarz podczas pierwszej wizyty. Opiekun prawny chorego dziecka wyraża zgodę na objęcie opieką przez Hospicjum Domowe.

4. Wizyty pielęgniarskie odbywają się co najmniej 2 razy w tygodniu. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, wizyty te mogą być częstsze.

5. Wizyty lekarskie odbywają się co najmniej 2 razy w miesiącu.

6. Hospicjum umożliwia bezpłatne wypożyczenie sprzętu i aparatury medycznej dla chorego dziecka.

7. Opiekun prawny dziecka informuje Hospicjum o każdym przyjęciu i wypisie chorego dziecka ze szpitala.

C. WARIANTY DECYZJI LEKARZA W ZALEZNOŚCI OD UWARUNKOWAŃ OBIEKTYWNYCH

1. Chore dziecko spełnia wszystkie warunki – następuje decyzja o przyjęciu go do Hospicjum Domowego dla Dzieci.

2. Choroba nie ma charakteru postępującego lub trudno określić czy chory znajduje się w fazie terminalnej – możliwe przyjecie na krótki okres czasu (np. 2 miesiące). Po upływie tego okresu następuje ponowna ocena stanu zdrowia chorego i potrzeb chorego.

3. Jeśli chore dziecko nie spełnia kryteriów przyjęcia, jego opiekun prawny zostaje poinformowany o innych placówkach i możliwościach sprawowania opieki nad nim, takich jak:

1) zespół opieki długoterminowej,
2) szpital,
3) lekarz rodzinny.

4. W celu określenia stanu zdrowia chorego dziecka i spełniania warunków do przyjęcia do Hospicjum Domowego dla Dzieci może mieć miejsce jednorazowa wizyta lekarska i pielęgniarska o charakterze konsultacji.

5. Chore dziecko wypisane ze względu na remisję choroby lub decyzję jego opiekuna prawnego, może być ponownie objęte opieką Hospicjum Domowego.

D. KRYTERIA WYPISYWANIA CHORYCH

1. Poprawa lub stabilizacja stanu zdrowia. Remisja w chorobie nowotworowej. Chory nie wymaga specjalistycznej opieki paliatywnej.

2. Zmiana miejsca zamieszkania poza rejon działania Hospicjum Domowego.

3. Opiekun prawny dziecka zmienia decyzję co do zgody na postępowanie zaproponowane przez zespół medyczny Hospicjum. Powyższa zmiana decyzji opiekuna prawnego dziecka wyrażana jest na piśmie lub w ustnym oświadczeniu, z czego zespół medyczny sporządza notatkę służbową.

4. Opiekun prawny chorego jest niezadowolony z opieki zespołu medycznego Hospicjum (Hospicjum, pomimo wysiłków, nie może spełnić określonych oczekiwań).

Wykaz chorób kwalifikowanych do przyjęcia

WYKAZ CHORÓB KWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA

PRZEZ HOSPICJUM ŚW. KAMILA W RAMACH HOSPICJUM DOMOWEGO DLA DZIECI

Symbol

Nazwa

A81

Zakażenie powolnymi wirusami ośrodkowego układu nerwowego

B20-B24

Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV]

B90-B94

Następstwa chorób zakaźnych i pasożytniczych

C00-C14

Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła

C15-C26

Nowotwory złośliwe narządów trawiennych

C30-C39

Nowotwory złośliwe narządów oddechowych i klatki piersiowej

C40-C41

Nowotwory złośliwe kości i chrząstki stawowej

C43-C44

Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry

C45-C49

Nowotwory złośliwe międzybłonka i tkanek miękkich

C50

Nowotwory złośliwe sutka

C51-C58

Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych

C60-C63

Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych

C64-C68

Nowotwory złośliwe układu moczowego

C69-C72

Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego

C73-C75

Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego

C76-C80

Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu

C81-C96

Nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych

C97

Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień

D00-D09

Nowotwory in situ

D32-D33

Nowotwory niezłośliwe opon mózgowych, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego

D37-D48

Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze

E70-90

Choroby metaboliczne

F84

Całościowe zaburzenia rozwojowe

G09

Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego

G10-G13

Układowe zaniki pierwotnie zajmujące ośrodkowy układ nerwowy

G23

Inne choroby zwyrodnieniowe i zwojów podstawy (ch. Hellervordena-Spatza)

G70-G73

Choroby połączeń nerwowo-mięśniowych i mięśni (G71.0 Dystrofia mięśniowa Duchenne’a, G71.2 Miopatie wrodzone, G71.3 Miopatia mitochondrialna niesklasyfikowana gdzie indziej)

G80-G83

Porażenie mózgowe i inne zespoły porażenne (G80 Dziecięce porażenie mózgowe)

G90-G99

Inne zaburzenia układu nerwowego

I50

Niewydolność serca

I69

Następstwa chorób naczyń mózgowych

J96.1

Przewlekła niewydolność oddechowa

K72

Niewydolność wątroby niesklasyfikowana gdzie indziej

K74

Zwłóknienie i marskość wątroby

N18.0

Schyłkowa niewydolność nerek

P10

Rozerwanie struktur śródczaszkowych i krwotok spowodowany urazem porodowym

P11

Inne porodowe urazy ośrodkowego układu nerwowego

P21

Zamartwica urodzeniowa

P27

Przewlekła choroba oddechowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym (P27.1 Dysplazja oskrzelowo-płucna rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym)

P35

Wrodzone choroby wirusowe

P91

Inne zaburzenia mózgowe noworodka (P91.0 Niedokrwienie mózgu noworodka)

Q00-Q07

Wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego (Q03 Wodogłowie wrodzone, Q03.1 Zespół Dandy-Walkera, Q04.2 Przodomózgowie jednokomorowe – holoprosencephalia, Q04.3 Inne wady mózgu z ubytkiem tkanek np. gładkomózgowie – lissencephalia, Q04.8; Q04.9; Q05 Rozszczep kręgosłupa, Q05.0 Rozszczep kręgosłupa szyjnego ze współistniejącym wodogłowiem, Q05.2 Rozszczep kręgosłupa lędźwiowego ze współistniejącym wodogłowiem, Q07 Inne wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego, Q07.0 Zespół Arnolda-Chiariego )

Q20-Q25

Wrodzone wady rozwojowe serca i dużych naczyń – dotyczy dzieci nie zakwalifikowanych do leczenia operacyjnego

Q31

Wrodzone wady rozwojowe krtani

Q32

Wrodzone wady rozwojowe tchawicy i oskrzeli

Q44

Wrodzone wady rozwojowe pęcherzyka żółciowego, przewodów żółciowych i wątroby (Q44.2 Zarośnięcie przewodów żółciowych, Q44.7 Zespół Alagille’a)

Q60

Niewytworzenie nerek i inne zaburzenia związane z redukcją tkanki nerwowej (Q60.4 Niedorozwój nerek, obustronny)

Q61.1

Wielotorbielowatość nerek, typu dziecięcego

Q77

Dysplazja kostno-chrzęstna z upośledzeniem wzrostu kości długich i kręgosłupa (Q77.4 Achondroplazja – chondrodystrofia płodowa)

Q78

Inne osteochondrodysplazje (Q78.0 Kostnienie niedoskonałe – łamliwość kości wrodzona – osteogenesis imperfecta)

Q79

Wrodzone wady rozwojowe układu mięśniowo-szkieletowego, niesklasyfikowane gdzie indziej

Q81

Pęcherzowe oddzielanie naskórka

Q85

Choroby dziedziczne ze zmianami ektodermalnymi (fakomatozy)

Q87

Inne określone zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące wielu układów

Q89

Inne wrodzone wady rozwojowe niesklasyfikowane gdzie indziej (Q89.7 Mnogie wrodzone wady rozwojowe niesklasyfikowane gdzie indziej)

Q90-99

Abberacje chromosomowe

R40.2

Śpiączka, nieokreślona

S06

Uraz śródczaszkowy (S06.7 Uraz śródczaszkowy z długotrwałym okresem nieprzytomności)

T90

Następstwa urazów głowy

T91

Następstwa urazów szyi i tuławia

T94

Następstwa urazów obejmujących mnogie okolice ciała

T96

Następstwa zatrucia lekami i substancjami biologicznymi

T97

Następstwa skutków toksycznych substancji zazwyczaj niestosowanych w celach leczniczych

Y85-Y89

Następstwo przyczyny zewnętrznej powodującej zachorowanie i zgon (Y85 Następstwo wypadku komunikacyjnego, Y87.0 Następstwo umyślnego samouszkodzenia, Y 88.0 Następstwo niekorzystnego działania leku, środka farmakologicznego i substancji biologicznej zastosowanych w celach leczniczych, Y88.1 Następstwo wypadku pacjenta w trakcie zabiegów chirurgicznych i medycznych)

„Tylko bardzo proszę wyraźnie podkreślić, że moja córka jest w domu… że opiekuję się nią cały czas… Najlepiej, gdyby takie zdanie padło już na samym początku tekstu…”

Uparcie powtarzamy także, że Hospicjum to życie… choć sami rodzice przyznają, że zanim zgłosili się po pomoc – słowo to, kojarzyło im się z odejściem.

motto działu

motto działu

Przekaż swoje 1,5% podatku

Decydując się na przekazanie 1,5% naszej organizacji pomagasz osobom chorym przebywającym w Hospicjum Stacjonarnym, Hospicjum Domowym, Hospicjum Domowym dla Dzieci oraz Dziale Pobytu Dziennego.
KRS: 0000026814

  albo zadzwoń  95 30 70 387