Dział Fizjoterapii

Zabiegi rehabilitacyjne prowadzone są nieodpłatnie, w ramach kontraktu z NFZ oraz w formie odpłatnej. Świadczenia realizowane są przez 5 dni w tygodniu (pon. – pt.) w godzinach od 8:00 do 18:00. Usługi nieodpłatne, jak i usługi odpłatne wymagają skierowania lekarskiego.

W trosce o bezpieczeństwo pacjentów, aby ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się  wywołanej przez koronawirusa choroby COVID – 19, rejestracja telefoniczna lub mailowa.

Rejestracja: Rejestracja pacjentów odbywa się od 8:00 do 15:15 obecnie tylko telefonicznie lub mailowo.
Kontakt: 95 30 70 157, 787 956 167
Kierownik Działu Fizjoterapii – mgr Anna Malińska – 787-956-169
malinska.anna@hospicjum-gorzow.pl

lub mailowa.

Regulamin i cennik

Zakres wykonywanych zabiegów

Zakres wykonywanych zabiegów:

 • Krioterapia (miejscowa, ciekłym azotem)
 • Naświetlanie promieniami IR (Sollux)
 • Laser
 • Ultradźwięki
 • Ultrafonoforeza (UD z lekiem)
 • Jonoforeza
 • Tens
 • Galwanizacja
 • Elektrostymulacja
 • Prądy diadynamiczne
 • Prądy Kotza
 • Prądy interferencyjne (Nemeca)
 • Kinezyterapia (ćwiczenia czynne w odciążeniu, ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem, ćwiczenia czynne wolne, ćwiczenia przy użyciu przyborów, ćwiczenia na przyrządach, ćwiczenia izometryczne, ćwiczenia bierne, wspomagane, mobilizacje,ćwiczenia indywidualne wg metod neurofizjologicznych, ćwiczenia indywidualne, inne)
 • Trakcje odcinka lędźwiowego kręgosłupa (wyciąg lędźwiowy za pomocą urządzenia Saunders)
 • Impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości (Terapuls)
 • Impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości (Magnetronik)
 • Masaż suchy leczniczy (segmentarny, limfatyczny, terapia p/obrzękowa)

Regulamin udzielania świadczeń fizjoterapeutycznych

R E G U L A M I N

UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ FIZJOTERAPEUTYCZNYCH W DZIALE FIZJOTERAPII

 HOSPICJUM  ŚW.  KAMILA

 1. W Dziale Fizjoterapii wykonywane są świadczenia lecznicze w ramach NFZ oraz odpłatnie:

– z zakresu kinezyterapii i fizykoterapii: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00,

– masażu: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.35. Świadczeniobiorca lub jego opiekun (w przypadku dziecka, które nie ukończyło 14 lat) potwierdza wykonanie zabiegów każdego dnia podpisem.

2. Do korzystania ze świadczeń leczniczych poza kolejnością mają prawo: osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci, zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, zasłużeni Dawcy Przeszczepu, kobiety w ciąży, świadczeniobiorcy do 18 roku życia, posiadający zaświadczenie, o którym mowa w art.47 ust.1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, uprawnieni żołnierze lub pracownicy w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami kraju, weterani, działacze opozycji antykomunistycznej, osoby represjonowane politycznie.

3. Świadczenia lecznicze udzielane są pacjentom kierowanym przez lekarzy rodzinnych, specjalistów, posiadającym aktualne ,poprawnie wystawione skierowanie. Aby skierowanie zachowało swoją ważność, pacjent dokonuje rejestracji w ciągu 30 dni od daty wystawienia skierowania.

4. Po okazaniu skierowania pacjent umawiany jest na wizytę fizjoterapeutyczną. Nie zgłoszenie się przez pacjenta na wizytę jest równoznaczne z rezygnacją z zabiegów.

5. Podczas wizyty pacjent udziela informacji o swoim stanie zdrowia, przedstawia dokumentację medyczną i poddaje się badaniu fizjoterapeutycznemu, podczas którego oceniany jest stan funkcjonalny oraz następuje kwalifikacja, wyznaczenie terminu i godziny, zaplanowanie procesu fizjoterapii co zostaje odnotowane w dokumentacji medycznej.

6. Pacjent zgłaszający się na wizytę lub zabiegi powinien posiadać obuwie zmienne, ręcznik oraz przestrzegać zasad higieny osobistej a także kultury osobistej.

7. W przypadku, gdy pacjent nie zgłosi się w wyznaczonym terminie na wizytę lub zabiegi oraz nie poinformuje placówki o nieobecności z minimum dwudniowym wyprzedzeniem, zabiegi uważa się za zakończone.

8. Zabiegi nie wykorzystane przez pacjenta w wyznaczonym dniu i godzinie nie będą realizowane w innym terminie.

9. Spóźnienie na zabiegi wiąże się z utratą danego zabiegu w danym dniu. Dział Fizjoterapii zastrzega sobie możliwość opóźnienia wykonywania zabiegów.

10. W przypadku gdy NFZ nie potwierdzi prawa do świadczeń w Systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorcy (EWUŚ) a pacjent ma do nich prawo to zobowiązany jest okazać aktualny dowód ubezpieczenia lub wypełnić „Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej”.

11. W Dziale Fizjoterapii przebywają tylko pacjenci bez osób trzecich.

12. W Dziale Fizjoterapii obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.

13. Za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni Hospicjum nie odpowiada.

14. Pracownik Działu Fizjoterapii wykonuje zabiegi zgodnie z planem ustalonym podczas wizyty fizjoterapeutycznej, zgodnie z techniką i metodologią zabiegów. Kontroluje samopoczucie leczonych pacjentów.

15. Zabrania się pacjentowi samodzielnego odłączania się od aparatury zabiegowej, wyłączania urządzeń elektrycznych, zdejmowania okularów ochronnych. Niedostosowanie się do zasad skutkuje poniesieniem konsekwencji finansowych za zniszczony sprzęt oraz pacjent bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za ewentualne powikłania zdrowotne.

16. Sytuacje awaryjne, utrudniające realizację programowych zabiegów, pracownicy Działu Fizjoterapii zgłaszają Dyrektorowi Hospicjum Św. Kamila.

17. Pracownicy Działu Fizjoterapii odpowiadają za bezpieczne i higieniczne wykonywanie zabiegów. Nie dopuszcza się do wykonywania zabiegów aparaturą uszkodzoną lub niesprawną.

18. W przypadku gdy pacjent znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub nie stosuje się do Regulaminu fizjoterapeuta ma prawo odmówić wykonania zabiegu.

Regulamin obowiązuje od dnia 02.08.2019 r.

Cennik usług

Obowiązuje od 04.05.2021DF_cennik

Fizjoterapia jest skuteczna zarówno jako terapia wspomagająca, jak i jako jedyna forma leczenia.  Odpowiednie pobudzanie mięśni pomaga w powrocie do zdrowia, zwiększa sprawność i zakres ruchu, zwalcza ból i stan zapalny oraz usprawnia czynności poszczególnych narządów.

Dzięki fizjoterapii procesy gojenia przebiegają znacznie szybciej i sprawniej, ponieważ przywracana jest odpowiednia długość i elastyczność tkanek.

“Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek, ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu.” (W. Oczko)

motto działu

motto działu

Przekaż swoje 1% podatku

Decydując się na przekazanie 1% naszej organizacji pomagasz osobom chorym przebywającym w Hospicjum Stacjonarnym, Hospicjum Domowym, Hospicjum Domowym dla Dzieci oraz Dziale Pobytu Dziennego.
KRS: 0000026814