Dział Pobytu Dziennego

Został utworzony z myślą o osobach chorych na chorobę nowotworową we wcześniejszej jej fazie, potrzebujących aktywności i wsparcia innych osób. Ze względu na zapotrzebowanie, dział objął opieką również osoby z innymi chorobami oraz osoby starsze i osamotnione. Obecnie pomoc skierowana jest przede wszystkim do osób dotkniętych chorobą Alzheimera. Od dnia 01.09.2011 roku Hospicjum Św. Kamila prowadzi nabór osób starszych i potrzebujących opieki do Działu Pobytu Dziennego, gdzie zapewnia swoim pensjonariuszom fachową opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.30. Odpłatność za opiekę i pobyt w Dziale Pobytu Dziennego wynosi 800 zł miesięcznie. Ponadto, istnieje możliwość przywiezienia i odwiezienia osób środkami transportu hospicyjnego za dodatkową odpłatą 200 zł.

Bliższych informacji dotyczących wolnych miejsc na Pobycie Dziennym oraz możliwości przyjęcia można uzyskać pod podanymi niżej numerami telefonu lub osobiście w placówce.

Kierownik Działu Pobytu Dziennego – Irena Spała
Kontakt: tel. 95 30 70 197 lub 787 954 962

Informacje o aktywności

Aktywności podejmowane w Dziale Pobytu Dziennego

W ramach działalności Działu Pobytu Dziennego zapewniamy:

– opiekę w godzinach od 7:00 do 16:00,

– 3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek),

– terapię zajęciową,

– uczestnictwo w nabożeństwach religijnych i modlitwach,

– uczestnictwo w imprezach okolicznościowych (m. in. imieniny, święta),

– uczestnictwo w koncertach zaproszonych gości,

– angażowanie w działalność hospicyjną (m. in. Biesiada Pokoleń, Pola Nadziei)

– wycieczki i wyjścia kulturalne – w miarę możliwości

Terapia zajęciowa obejmuje wiele form:

– sztuki plastyczne: malowanie, rysowanie, wyklejanie,

– muzykoterapia: wspólne śpiewy, słuchanie muzyki,

– ćwiczenia umysłowe,

– gry towarzyskie, psychozabawy,

– ćwiczenia ruchowe: gimnastyka, tańce,

– prace w ogrodzie,

– czytanie książek, gazet,

– oglądanie telewizji,

– zajęcia kulinarne, gospodarcze, porządkowe.

Informacje dla zainteresowanych

Zasady przyjęcia

Pierwszym etapem przyjęcia na Dział Pobytu Dziennego jest złożenie przez osobę zainteresowaną podania w formie pisemnej. Podanie musi zawierać:

– informacje dotyczące stanu zdrowia osoby, która ma zostać przyjęta na Dział;

– informacje dotyczące sytuacji rodzinnej osoby, która ma zostać przyjęta na Dział;

– dane osoby składającej podanie oraz dane kontaktowe.

Decyzja o przyjęciu następuje w przypadku wolnego miejsca na Dziale Pobytu Dziennego oraz spełnienia wymogów przyjęcia. W sytuacji braku wolnych miejsc, osoba zainteresowana wpisywana jest na listę osób oczekujących na udzielenie świadczenia.

Przyjęcie danej osoby do Działu Pobytu Dziennego związane jest z koniecznością dostarczenia  przez nią lub przez opiekuna następujących dokumentów:

1) kserokopii dowodu osobistego (oryginał do wglądu),

2) kserokopii legitymacji emeryta/rencisty (oryginał do wglądu),

3) kserokopii karty informacyjnej dot. przebytej choroby,

4) wykaz przyjmowanych leków.

Opłaty

Odpłatność za opiekę i pobyt w Dziale Pobytu Dziennego wynosi 550 zł miesięcznie. Opłaty dokonuje się do 10 dnia każdego miesiąca z góry. Istnieje także możliwość korzystania z transportu hospicyjnego za dodatkową odpłatą 100 zł miesięcznie.

Informacje dla rodzin

Dni wolne w DPD w 2017 r.

 2 maja

16 czerwca

14 sierpnia

27-29 grudnia

Dni wolne w DPD w 2013 r.

W ramach umowy zawartej między Hospicjum Św. Kamila a Zleceniodawcami, możliwe jest wyznaczenie 6 dni wolnych w przeciągu roku, które nie pomniejszają kwoty opłaty za usługi DPD. W roku 2013 dni te zostały wyznaczone w następujących terminach:

– Majówka (29, 30 kwiecień, 2 maj)

– Boże Narodzenie (23, 24, 27 grudzień)

Ważne wydarzenia:

W bieżącym roku przyznane zostały pieniądze na realizację projektu pod nazwą „Integracja osób starszych i niepełnosprawnych”. Dzięki temu, na Dziale Pobytu Dziennego możliwe jest zrealizowanie następujących działań:

– wspólna biesiada z osobami starszymi i niepełnosprawnymi z Domu Pobytu Dziennego przy ul. Cichońskiego;

– wyjazd do Mironic;

– wyjścia do kina, teatru i filharmonii;

– zajęcia gimnastyczne prowadzone przez rehabilitantkę;

– zakup sprzętu do ćwiczeń gimnastycznych.

Dzięki otrzymanym pieniądzom, podopieczni Działu Pobytu Dziennego mają okazję na aktywne spędzanie czasu, zadbanie o swoją sprawność ruchową i kondycję fizyczną, rozwój kulturalny oraz nawiązywanie nowych przyjaźni.

Zespół Szkół Gastronomicznych wszedł we współpracę z Działem Pobytu Dziennego, w ramach której organizowany będzie cykl spotkań mający na celu integrację międzypokoleniową oraz uwrażliwienie młodych na wszelkie aspekty związane ze starością, chorobą czy niepełnosprawnością. Nasi podopieczni zaś mają okazję do spotkań z młodzieżą, która zapewni im nie tylko aktywne spędzanie czasu, ale także tak cenne dla starszych osób towarzystwo.

Regulamin Działu Pobytu Dziennego

Regulamin Działu Pobytu Dziennego (DPD)
przy Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp.

§1. Dział Pobytu Dziennego przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych, starszych, samotnych oraz dotkniętych otępieniem starczym, a w szczególności chorobą Alzheimera.

§2. Pobyt i terapia w DPD odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00.

§3. Podstawą przyjęcia do DPD jest decyzja Dyrektora Hospicjum po zasięgnięciu opinii kierownika DPD, podjęta w oparciu o zaświadczenie lekarskie o chorobie a także z uwzględnieniem trudnej sytuacji życiowej.

§4. W pierwszej kolejności przyjmowane są osoby samotne z terenu miasta Gorzowa Wlkp.

§5. Przed przyjęciem do DPD, osoba ubiegająca się o przyjęcie lub prawny jej opiekun, zostaje poinformowana o zasadach pobytu i organizacji funkcjonowania placówki.

§6. Podopieczny DPD musi dbać o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą.

§7. Podopieczny DPD musi być samodzielny w zakresie podstawowych czynności higienicznych i żywieniowych.

§8. Podopieczni lub ich opiekunowie są zobowiązani do informowania personelu DPD o lekach, które aktualnie zażywają.

§9. W przypadku widocznego pogorszenia stanu zdrowia osoby przebywającej w DPD, osoba ta, lub prawny jej opiekun zobowiązana jest do jak najszybszej konsultacji z lekarzem prowadzącym i poinformowania personelu DPD o aktualnej sytuacji zdrowotnej.

§10. 1. Do zadań DPD należy:

1) świadczenie podopiecznym usług opiekuńczych poprzez możliwość całodziennego pobytu;
2) zapewnienie co najmniej dwóch posiłków (śniadania i obiadu);
3) umożliwienie podopiecznym korzystania z przedmiotów i urządzeń służących do utrzymania higieny osobistej oraz korzystanie ze sprzętu radiowo-telewizyjnego;
4) organizowanie zajęć w ramach terapii zajęciowej;
5) organizowanie grupowych sesji terapeutycznych;
6) włączanie podopiecznych do czynnego uczestnictwa w życiu placówki;
7) zaspakajanie potrzeb towarzyskich, kulturalnych i duchowych poprzez organizowanie życia kulturalnego, uroczystości rodzinnych i świąt, uczestnictwo we Mszy św.;
8) pomoc podopiecznym w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.

2. Hospicjum św. Kamila umożliwia dowóz do DPD środkiem transportu hospicyjnego. W miarę możliwości dojazd powinien odbywać się we własnym zakresie.

3. Zasady przyprowadzania (dostarczania) i odbiór osób do DPD omawiają opiekunowie osób chorych z personelem DPD oraz podpisują oświadczenie, które jest Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Ośrodek jest miejscem w hospicjum szczególnym, w którym nawiązywane są przyjaźnie, panuje prawdziwie rodzinna atmosfera, która sprzyja pokonywaniu trudów związanych z uciążliwością terapii i pomaga w zmaganiu się z objawami choroby.

W czasie pobytu nasi pacjenci mają zapewnioną opiekę pielęgniarską, w razie potrzeby porady lekarskie oraz możliwość korzystania z porad psychologa. Chorzy otoczeni są opieką duszpasterską.

Aktywizacja

życia w ramach terapii zajęciowej

motto działu

Pomoc

w organizacji i aktywizacji życia

motto działu

Przekaż swoje 1% podatku

Decydując się na przekazanie 1% naszej organizacji pomagasz osobom chorym przebywającym w Hospicjum Stacjonarnym, Hospicjum Domowym, Hospicjum Domowym dla Dzieci oraz Dziale Pobytu Dziennego.
KRS: 0000026814