Hospicjum Domowe

Świadczenia udzielane są nieodpłatnie, przez całą dobę, 365 dni w roku. Hospicjum Domowe współpracuje z poradnią lekarza rodzinnego. Personel (lekarz, pielęgniarki, psycholog, kapelan) dojeżdża transportem hospicyjnym do domu pacjenta.

Koordynator Hospicjum Domowego – Magdalena Szymkowiak
Kontakt: tel. 95 30 70 204 lub 788 177 391

Informacje o przyjęciu

Zasady przyjęcia pacjenta do Hospicjum Domowego

ZASADY OBJĘCIA CHOREGO OPIEKĄ MEDYCZNĄ

PRZEZ HOSPICJUM ŚW. KAMILA W RAMACH HOSPICJUM DOMOWEGO

A. ZASADY OGÓLNE

I. Celem opieki paliatywnej jest poprawa jakości życia chorych w ostatnim okresie życia, a także poprawa jakości życia ich rodzin, rozumiana jako pomoc w sprawowaniu opieki medycznej i pielęgnacyjnej, a także pomoc psychologiczna.

II. Zasady pomocne w osiąganiu celu opieki paliatywnej:

1. Służenie najlepszym interesom chorego.
2. Szacunek dla życia, godności i autonomii człowieka.
3. Akceptacja nieuchronności śmierci jako naturalnego zakończenia nieuleczalnej choroby.
4. Niestosowanie uporczywej terapii w celu przedłużenia życia.
5. Niestosowanie eutanazji w celu skrócenia życia.

III. Zadania opieki paliatywnej

1. Leczenie dotkliwych objawów choroby.
2. Wsparcie psychologiczne, socjalne, duchowe.
3. Wsparcie rodziny w żałobie.
4. Działanie zespołowe.

IV. Warunki konieczne do prowadzenia opieki paliatywnej w domu:

1. Choroba jest nieuleczalna, nieuchronnie prowadzi do śmierci.
2. Leczenie specjalistyczne mające na celu wyleczenie choroby zostało zakończone.
3. Chory pragnie być w domu.
4. Rodzina chce, aby chory był w domu.

B. WARUNKI SPRAWOWANIA OPIEKI PALIATYWNEJ PRZEZ HOSPICYJNY ZESPÓŁ MEDYCZNY

1. Zespół domowej opieki paliatywnej zapewnia całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską.

2. Osoba zgłaszająca chorego do hospicjum przedstawia:

1) skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu lub od lekarza ze szpitala,
2) karty informacyjne,
3) dowód osobisty, dowód ubezpieczania chorego.

3. Decyzję o przyjęciu podejmuje lekarz podczas pierwszej wizyty. Chory wyraża zgodę na objęcie opieką przez hospicjum domowe. Wzór stosownego oświadczenia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego dokumentu. Jeżeli nie jest on zdolny do wyrażenia zgody, zgody tej udzieli opiekun prawny lub rodzina. Personel pielęgniarski nie świadczy tzw. opieki wyręczającej.

4. Wizyty pielęgniarskie odbywają się co najmniej 2 razy w tygodniu. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, wizyty te mogą być częstsze.

5. Wizyty lekarskie odbywają się najmniej 2 razy w miesiącu.

6. Chorym umożliwia się bezpłatne wypożyczenie sprzętu i aparatury medycznej.

7. Chory lub opiekun informuje hospicjum o każdym przyjęciu i wypisie chorego ze szpitala.

C. KRYTERIA PRZYJĘCIA DO HOSPICJUM DOMOWEGO

1. Choroba nieuleczalna – faza terminalna.

2. Chory mieszka w rejonie działalności Hospicjum Domowego.

3. Chory ma przynajmniej jednego stałego opiekuna, który chce sprawować nad nim opiekę, z zastrzeżeniem pkt 4 lit. b.

4. Kiedy:

a) opiekunowie nie są w stanie zapewnić właściwej opieki medycznej lub

b) nie ma opiekuna.

D. WARIANTY DECYZJI LEKARZA W ZALEZNOŚCI OD UWARUNKOWAŃ OBIEKTYWNYCH

1. Chory spełnia wszystkie warunki – następuje decyzja o przyjęciu go do Hospicjum Domowego.

2. Choroba nie ma charakteru postępującego lub trudno określić czy chory znajduje się w fazie terminalnej – możliwe przyjecie na krótki okres czasu (np. 2 miesiące). Po upływie tego okresu następuje ponowna ocena stanu zdrowia chorego i potrzeb chorego.

3. Jeśli chory nie spełnia kryteriów przyjęcia, zostaje poinformowany o innych placówkach i możliwościach sprawowania opieki nad nim, takich jak:

1) zespół opieki długoterminowej,
2) szpital,
3) lekarz rodzinny.

4. W celu określenia stanu zdrowia chorego i spełniania warunków do przyjęcia do Hospicjum Domowego może mieć miejsce jednorazowa wizyta lekarska i pielęgniarska o charakterze konsultacji.

5. Chory wypisany ze względu na remisję choroby lub wskutek jego decyzji lub decyzji jego rodziny, może być ponownie objęty opieką Hospicjum Domowego. W takiej sytuacji jest ponawiana procedura, o której mowa w rozdziale B ust. 3.

E. KRYTERIA WYPISYWANIA CHORYCH

1. Poprawa lub stabilizacja stanu zdrowia. Remisja w chorobie nowotworowej. Chory nie wymaga specjalistycznej opieki paliatywnej.

2. Zmiana miejsca zamieszkania poza rejon działania Hospicjum Domowego.

3. Chory zmienia decyzję co do zgody na postępowanie zaproponowane przez zespół medyczny Hospicjum, zawarte w Załączniku Nr 1 do niniejszego dokumentu. Zmiana decyzji chorego wyrażana jest na piśmie lub w ustnym oświadczeniu, z czego zespół medyczny sporządza notatkę służbową.

4. Chory jest niezadowolony z opieki zespołu medycznego Hospicjum. (Hospicjum, pomimo wysiłków, nie może spełnić jego oczekiwań).

Zasady wypożyczania sprzętu medycznego

Na podstawie § 3 ust. 2 pkt. 5 Regulaminu organizacyjnego Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim, zarządza się, co następuje.

§ 1. Wprowadza się zasady wypożyczania osobom trzecim sprzętu medycznego, zwanego dalej sprzętem, będącego własnością Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim.

§ 2. 1. Wypożyczaniu za kaucją podlega sprzęt wymieniony w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Załącznik, o którym mowa w ust. 1 zawiera także wysokość kaucji, o której mowa w ust. 1.

§ 3. Wypożyczenie sprzętu może odbywać się tylko po podpisaniu umowy wypożyczenia przez osobę wypożyczającą i Dyrektora Hospicjum.

§ 4. Wydania sprzętu osobie wypożyczającej może nastąpić tylko po spełnieniu warunku zawartego w § 3 i wpłaceniu kaucji, o której mowa w § 2.

§ 5. 1. Wpłata kaucji następuje w kasie Hospicjum.

2. Kasjer dokonuje adnotacji o uiszczeniu kaucji i jej wysokości na trzech egzemplarzach umowy, o której mowa w § 3, z których jeden jest własnością osoby wypożyczającej, jeden włączany jest do dokumentacji wypożyczeń sprzętu, a trzeci przekazywany jest do księgowości Hospicjum.

§ 6. 1. Za wypożyczanie sprzętu odpowiada Pielęgniarka oddziałowa.
2. Pielęgniarka oddziałowa prowadzi dokumentację dotyczącą wypożyczanego sprzętu, na którą składają się:

1) rejestr wypożyczeń sprzętu medycznego Hospicjum Św. Kamila,
2) segregator zawierający umowy, o których mowa w § 3;
3) w czasie dłuższej nieobecności w pracy Pielęgniarki oddziałowej, za wypożyczanie sprzętu odpowiadać będzie osoba przez nią wskazana i zaakceptowana przez Dyrektora lub osoba wskazana bezpośrednio przez Dyrektora Hospicjum.

§7. Główny księgowy Hospicjum wygeneruje konto, na którym przechowywane będą środki finansowe pochodzące z kaucji.

§ 8. Główny księgowy Hospicjum odpowiada za nadzór nad realizacją zapisów niniejszego zarządzenia.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2010 roku.

Załącznik:

Sprzęt Hospicjum Św. Kamila, który może podlegać wypożyczeniu osobom trzecim oraz wysokość kaucji, jaka obowiązuje wypożyczającego:

L. p.

Nazwa sprzętu medycznego

Wysokość kaucji (w zł)

1.

Koncentrator tlenu

200

2.

Łóżko

150

3.

Materac przeciwodleżynowy

50

4.

Wózek inwalidzki

100

5.

WC-krzesło

50


Członkowie zespołu hospicyjnego współpracując z rodziną i roztaczają opiekę nad chorym w tym trudnym czasie, odpowiadają na jego potrzeby wielopłaszczyznowo. Warunki domowe mogą wspomóc starania obu stron w zapewnieniu choremu jak najlepszej opieki.

Pomoc

jest bezcenna - szczególnie w trudnym czasie

to miejsce, gdzie nadzieja umiera ostatnia - pamiętajcie, że to im POMAGAMY i że DOBRO WRACA

współpracując

z rodziną roztaczamy opiekę nad chorym

to ulga w cierpieniu i godne przeżycie ostatnich chwil, a także opieka nad rodziną.

Przekaż swoje 1% podatku

Decydując się na przekazanie 1% naszej organizacji pomagasz osobom chorym przebywającym w Hospicjum Stacjonarnym, Hospicjum Domowym, Hospicjum Domowym dla Dzieci oraz Dziale Pobytu Dziennego.
KRS: 0000026814